Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Sprawdziany nadchodzą…

1MH – WOS – Aktywność obywatelska cz. 2 – Od mediów. – 19 lutego

4a – W Polsce Piastów i Jagiellonów – 20 lutego

 1. Znajomość chronologii, wyglądu i cech stylu romańskiego i gotyckiego.
 2. Znajomość chronologii (kolejność, daty) wydarzeń m.in. wyruszenie pierwszej krucjaty, konkordat w Wormacji, utrata ostatniej twierdzy krzyżowców w Palestynie, powstanie zakonu benedyktynów na Monte Cassino, powstania zakonów rycerskich, udanie się Henryka IV do Canossy
 3. Znajomość przyczyn i skutków wypraw krzyżowych oraz nazwy ostatniej twierdzy krzyżowców.
 4. Umiejetność podania przyporządkowania zadańļ chłopa i właściciela ziemi, m.in. odrabianie pańszczyzny, założenie wsi, wyrażanie zgody na opuszczenie wsi przez poddanego, opłacanie czynszu.
 5. Umiejętność podania funkcji budowli miejskich m.in. ratusza,  kościoła, bramy miejskiej, kramu, fosy.
 6. Znajomość zadań zakonników oraz uniwersytetów w średniowieczu.
 7. Znajomość pojęć ława miejska, ława wiejska, lenno.

Najbliższe sprawdziany

5a – 11.02

5b – 7.02

Początki średniowiecza – str. 91-118

 1. Znajomość mapy Europy Zachodniej w IX – XI w. Umiejętność odczytywania legendy mapy.
 2. Znajomość chronologii (kolejność, daty) wydarzeń m.in. koronacja Karola Wielkiego na cesarza, powstanie islamu, narodziny Jezusa Chrystusa, chrzest Franków, ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny, podział monarchii karolińskiej przez wnuków Karola Wielkiego (Traktat z Verdun).
 3. Znajomość pojęć: islam, cyrylica, Koran, minuskuła karolińska.
 4. Umiejetność podania nazw dynastii, które założyły państwa słowiańskie: czeskie, polskie, węgierskie i ruskie.
 5. Umiejętność podania przyczyn, z powodu których Karol Wielki otrzymał swój przydomek. Znajomość osiągnięć Karola Wielkiego.
 6. Znajomość postaci i związanych z nimi wydarzeń m.in. Chlodwiga, Mahometa, Cyryla, Ottona I.

6a, 6b – 5.02 –  Europa i Polska w XVII w. – str. 88-132

 1. Znajomość wydarzeń związanych z postaciami: Jana Kazimierza, Jana III Sobieskiego, Stanisława Żółkiewskiego, Stefana Czarneckiego, Augustyna Kordeckiego, Ludwika XIV.
 2. Umiejętność nazwania formy rządów, która nastąpiła po sławetnej rewolucji w Anglii oraz zdefiniowania uprawnień króla w monarchii parlamentarnej
 3. Umiejętność scharakteryzowania (podania cech) władzy monarchy absolutnego.
 4. Umiejetność podania przyczyn wojen polsko-szwedzkich oraz przyczyn wybuchu powstania kozaków.
 5. Znajomość i umiejętność zdefiniowania pojęć dymitraida, potop. Monarchia absolutna, sarmatyzm, liberum veto, monarchia parlamentarna.
 6. Znajomość skutków następujących wydarzeń: pokój w Oliwie, ścięcie Karola I Stuarta, ugoda w Perejasławiu, traktat w Buczaczu, rządy Ludwika XIV, powstanie kozackie, obrona Jasnej Góry.
 7. Znajomość dat wydarzeń oraz umiejętność podania ich okoliczności: powstanie Chmielnickiego, bitwa pod Kłuszynem, Potop Szwedzki, ugoda w Perejasławiu.

Sprawdzian 10 stycznia

1P – WOS – Aktywność w życiu publicznym cz. 1

 1. Znajomość pojęć i skrótów: NGO, OPP, Agnostycyzm, Polityka, Ateizm, Partia polityczna.
 2. Znajomość funkcji oraz celów partii politycznych, a także sposobów ich osiągania, np. Zdobywanie elektoratu.
 3. Znajomość różnic między stowarzyszeniem a fundacją.
 4. Umiejętność przyporządkowania związków wyznaniowych i Kościołów działajacych w Polsce do poszczególnych religii takich jak Chrześcijaństwo, Islam, Judaizm.
 5. Znajomość rodzajów organizacji pozarządowych oraz organizacji umożliwiających funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Sprawdziany 9 stycznia

8b – WOS – Społeczność szkolna, lokalna, regionalna

 1. Znajomość liczby lat nauki w poszczególnych typach szkół
 2. Znajomość czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządu szkolnego i ich chronologii
 3. Znajomość rodzajów samorządów oraz stopni samorządu lokalnego.
 4. Umiejętność przyporządkowania aktów prawnych takich jak: Konstytucja RP, Prawo oświatowe, Konwencja o prawach dziecka, Statut szkoły do odpowiednich typów aktów prawnych – państwowych, międzynarodowych czy szkolnych.
 5. Umiejętność odróżniania cech osobowości (cierpliwość, opanowanie, wytrwałość) od umiejętności (podejmowanie decyzji, analityczne myślenie).
 6. Znajomość organów władzy samorządowej: wojewoda, starostwa, rada gminy, prezydent miasta, sposobu ich wyboru i kompetencji.
 7. Znajomość spraw, które można załatwić w poszczególnych urzędach samorządu lokalnego.

1MH – WOS – Aktywność w życiu publicznym cz. 1

 1. Znajomość pojęć i skrótów: NGO, OPP, Agnostycyzm, Polityka, Ateizm, Partia polityczna.
 2. Znajomość funkcji oraz celów partii politycznych, a także sposobów ich osiągania, np. Zdobywanie elektoratu.
 3. Znajomość różnic między stowarzyszeniem a fundacją.
 4. Umiejętność przyporządkowania związków wyznaniowych i Kościołów działajacych w Polsce do poszczególnych religii takich jak Chrześcijaństwo, Islam, Judaizm.
 5. Znajomość rodzajów organizacji pozarządowych oraz organizacji umożliwiających funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Sprawdziany 7 stycznia

7a – Druga połowa XIX w. na ziemiach polskich

 1. Znajomość chronologii następujących wydarzeń: utworzenie Szkoły Głównej w Warszawie, wybuch powstania styczniowego, skazanie Romualda Traugutta na smierć, uwłaszczenie chłopów przez cara w Królestwie Polskim, Aleksander Wielopolski naczelnikiem rządu cywilnego, kapitulacja wojsk powstańczych.
 2. Znajomość przebiegu powstania styczniowego, a w szczególności: niechęć chłopów do powstania, wojna partyzancka, działania oddziału Mariana Langiewicza, nieistnienie regularnych oddziałów polskich, przyczyn klęski powstania styczniowego. 
 3. Znajomość sytuacji Polaków w Galicji: prawa jakie uzyskali po 1867 r., przykłady potwierdzające autonomię.
 4. Znajomość pojęć: Hakata, Komisja Kolonizacyjna, katorga, noc apuchtinoiwska, Kulturkampf, rugi pruskie.
 5. Znajomość działań polaków przeciw państwom zaborczym m. in. Zakładanie kółek rolniczych, wydanie polskiego elementarza, uniwersytet latający, mieszkanie w wozie przez Drzymałę.
 6. Znajomość postaci: Józefa Hauke-Bosaka, Agenora Gołuchowskiego, Stanisława Stojałowskiego, Ignacego Łukaszewicza

8a – WOS – Społeczność szkolna, lokalna, regionalna

 1. Znajomość liczby lat nauki w poszczególnych typach szkół
 2. Znajomość czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządu szkolnego i ich chronologii
 3. Znajomość rodzajów samorządów oraz stopni samorządu lokalnego.
 4. Umiejętność przyporządkowania aktów prawnych takich jak: Konstytucja RP, Prawo oświatowe, Konwencja o prawach dziecka, Statut szkoły do odpowiednich typów aktów prawnych – państwowych, międzynarodowych czy szkolnych.
 5. Umiejętność odróżniania cech osobowości (cierpliwość, opanowanie, wytrwałość) od umiejętności (podejmowanie decyzji, analityczne myślenie).
 6. Znajomość organów władzy samorządowej: wojewoda, starostwa, rada gminy, prezydent miasta, sposobu ich wyboru i kompetencji.
 7. Znajomość spraw, które można załatwić w poszczególnych urzędach samorządu lokalnego.