Archiwum kategorii: Klasa 5 SP

Materiały dla uczniów

l.p.TytułPlik/link
1Informator dla klas piątych
2Epoki historyczne
3Kultura Grecji
4Bizancjumpdf
5Państwo karolińskiegenially
6Średniowieczne miasto
7 Sztuka średniowiecza
8Kościół między X a XII wiekiem, spór o inwestyturę między cesarzem a papieżem
9Wyprawy krzyżowe
10Upadek i odbudowa monarchii wczesnopiastowskiej
11Społeczeństwo i gospodarka Polski dzielnicowej
12Odbudowa Królestwa Polskiego
13Kazimierz Wielki
14Święta Jadwiga Królowa i unie Polski z Węgrami i Litwą.

Najbliższe sprawdziany

5a – 11.02

5b – 7.02

Początki średniowiecza – str. 91-118

 1. Znajomość mapy Europy Zachodniej w IX – XI w. Umiejętność odczytywania legendy mapy.
 2. Znajomość chronologii (kolejność, daty) wydarzeń m.in. koronacja Karola Wielkiego na cesarza, powstanie islamu, narodziny Jezusa Chrystusa, chrzest Franków, ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny, podział monarchii karolińskiej przez wnuków Karola Wielkiego (Traktat z Verdun).
 3. Znajomość pojęć: islam, cyrylica, Koran, minuskuła karolińska.
 4. Umiejetność podania nazw dynastii, które założyły państwa słowiańskie: czeskie, polskie, węgierskie i ruskie.
 5. Umiejętność podania przyczyn, z powodu których Karol Wielki otrzymał swój przydomek. Znajomość osiągnięć Karola Wielkiego.
 6. Znajomość postaci i związanych z nimi wydarzeń m.in. Chlodwiga, Mahometa, Cyryla, Ottona I.

6a, 6b – 5.02 –  Europa i Polska w XVII w. – str. 88-132

 1. Znajomość wydarzeń związanych z postaciami: Jana Kazimierza, Jana III Sobieskiego, Stanisława Żółkiewskiego, Stefana Czarneckiego, Augustyna Kordeckiego, Ludwika XIV.
 2. Umiejętność nazwania formy rządów, która nastąpiła po sławetnej rewolucji w Anglii oraz zdefiniowania uprawnień króla w monarchii parlamentarnej
 3. Umiejętność scharakteryzowania (podania cech) władzy monarchy absolutnego.
 4. Umiejetność podania przyczyn wojen polsko-szwedzkich oraz przyczyn wybuchu powstania kozaków.
 5. Znajomość i umiejętność zdefiniowania pojęć dymitraida, potop. Monarchia absolutna, sarmatyzm, liberum veto, monarchia parlamentarna.
 6. Znajomość skutków następujących wydarzeń: pokój w Oliwie, ścięcie Karola I Stuarta, ugoda w Perejasławiu, traktat w Buczaczu, rządy Ludwika XIV, powstanie kozackie, obrona Jasnej Góry.
 7. Znajomość dat wydarzeń oraz umiejętność podania ich okoliczności: powstanie Chmielnickiego, bitwa pod Kłuszynem, Potop Szwedzki, ugoda w Perejasławiu.

Sprawdziany

3. 12

4a – Moja historia, moja Ojczyzna –

 1. Znajomość pojęć: rodzina, pokolenie, tablica przodków, tablica potomków, bohater, patriota, postać legendarna, postać historyczna, genealogia, chronologia, legenda, baśń. 
 2. Znajomość legend o Lechu, Czechu i Rusie, Piaście, Smoku Wawelskim oraz związaną z tym ikonografię. Odróżnianie legend wielkopolskich od krakowskich.
 3. Znajomość postaci pierwszych władców Polski – Mieszka I i jego przodków.
 4. Znajomość pojęcia tradycja rodzinna i umiejętność podania przykładów.
 5. Znajomość polskich symboli narodowych oraz dat i nazw świąt narodowych.
 6. Znajomość pojęcia mała ojczyzna oraz znajomość historii, geografia własnej małej ojczyzny. 
 7. Znajomość pojęcia patriotyzm i umiejętność podania przykładów. 

4.12

5a – Starożytny Rzym

 1. Znajomość rodzajów budowli Rzymskich i umiejetność ich rozpoznania na ikonografii – łuki triumfalne, akwedukty, świątynie. Znajomość przeznaczenia i funkcji budowli.
 2. Znajomość chronologii wydarzań z okresu starożytnego Rzymu m.in. powstanie chrześcijaństwa, powstanie Rzymu, upadek Cesarstwa Zachodniego, śmierć Juliusza Cezara, powstanie republiki rzymskiej, początek cesarstwa, objęcie władzy przez Oktawiana.
 3. Znajomość pojęć romanizacja, republika, konsul, gladiator, termy, legion, republika.
 4. Umiejetność rozróżniania okresu republiki i okresu cesarstwa w historii Rzymu – chronologia, różnice ustrojowe.
 5. Umiejętność podania przyczyn i skutków ważnych wydarzeń m.in. rzymskie podboje, upadek Cesarstwa Zachodniego, prześladowanie chrześcijan, upadek republiki rzymskiej.
 6. Znajomość postaci z historii starożytnego Rzymu m.in. Spartakus, Juliusz Cezar, Jezus Chrystus, Oktawian August, św. Paweł, Konstantyn Wielki, Teodozjusz.

5.12

5b – Starożytny Rzym

 1. Znajomość rodzajów budowli Rzymskich i umiejetność ich rozpoznania na ikonografii – łuki triumfalne, akwedukty, świątynie. Znajomość przeznaczenia i funkcji budowli.
 2. Znajomość chronologii wydarzań z okresu starożytnego Rzymu m.in. powstanie chrześcijaństwa, powstanie Rzymu, upadek Cesarstwa Zachodniego, śmierć Juliusza Cezara, powstanie republiki rzymskiej, początek cesarstwa, objęcie władzy przez Oktawiana.
 3. Znajomość pojęć romanizacja, republika, konsul, gladiator, termy, legion, republika.
 4. Umiejetność rozróżniania okresu republiki i okresu cesarstwa w historii Rzymu – chronologia, różnice ustrojowe.
 5. Umiejętność podania przyczyn i skutków ważnych wydarzeń m.in. rzymskie podboje, upadek Cesarstwa Zachodniego, prześladowanie chrześcijan, upadek republiki rzymskiej.
 6. Znajomość postaci z historii starożytnego Rzymu m.in. Spartakus, Juliusz Cezar, Jezus Chrystus, Oktawian August, św. Paweł, Konstantyn Wielki, Teodozjusz.

6b – Poprawa Polska w XVI w.

1MH, 1P  – Poprawa sprawdzianu

6.12

8b – Poprawa WOS – Media

5b – Poprawa kartkówki – Początki Rzymu

Życzenia

Christus Resurrexit!

Resurrexit Vere!


A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień? Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. 

Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu.

(1 Kor 15, 54-58)

Sprawdziany, sprawdziany

Klasa 4a – 29 marca – W Polsce Piastów i Jagiellonów – str. 60 – 100

Klasa 4b – 13 marca – W Polsce Piastów i Jagiellonów – str. 60 – 100

Klasa 5a – 13 marca – Społeczeństwo, władza i kultura średniowiecznej Europy – str. 120 – 152

Klasa 5b – 12 marca –  Społeczeństwo, władza i kultura średniowiecznej Europy – str. 120 – 152

Klasa 6a – 12 marca – II Wojna Światowa – str. 111 – 142

Klasa 7a – 22 marca – Przełom XIX i XX w. I Wojna Światowa – str. 110 – 170

Klasa 7b – 12 marca – Przełom XIX i XX w. I Wojna Światowa – str. 110 – 170

Klasa 8a – Po egzaminach – Świat w 2 połowie XX. wieku – str. 130 – 160

Klasa 8b – 18 marca – Świat w 2 połowie XX. wieku – str. 130 – 160

Klasa 8c – 27 marca – Świat w 2 połowie XX. wieku – str. 130 – 160

Klasa 3a – 19 marca – 2 połowa XIX w. – str. 72 – 119

Klasa 3b – 14 marca – 2 połowa XIX w. – str. 72 – 119

Klasa 3c – 15 marca – 2 połowa XIX w. – str. 72 – 119