Najbliższe sprawdziany

5a – 11.02

5b – 7.02

Początki średniowiecza – str. 91-118

 1. Znajomość mapy Europy Zachodniej w IX – XI w. Umiejętność odczytywania legendy mapy.
 2. Znajomość chronologii (kolejność, daty) wydarzeń m.in. koronacja Karola Wielkiego na cesarza, powstanie islamu, narodziny Jezusa Chrystusa, chrzest Franków, ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny, podział monarchii karolińskiej przez wnuków Karola Wielkiego (Traktat z Verdun).
 3. Znajomość pojęć: islam, cyrylica, Koran, minuskuła karolińska.
 4. Umiejetność podania nazw dynastii, które założyły państwa słowiańskie: czeskie, polskie, węgierskie i ruskie.
 5. Umiejętność podania przyczyn, z powodu których Karol Wielki otrzymał swój przydomek. Znajomość osiągnięć Karola Wielkiego.
 6. Znajomość postaci i związanych z nimi wydarzeń m.in. Chlodwiga, Mahometa, Cyryla, Ottona I.

6a, 6b – 5.02 –  Europa i Polska w XVII w. – str. 88-132

 1. Znajomość wydarzeń związanych z postaciami: Jana Kazimierza, Jana III Sobieskiego, Stanisława Żółkiewskiego, Stefana Czarneckiego, Augustyna Kordeckiego, Ludwika XIV.
 2. Umiejętność nazwania formy rządów, która nastąpiła po sławetnej rewolucji w Anglii oraz zdefiniowania uprawnień króla w monarchii parlamentarnej
 3. Umiejętność scharakteryzowania (podania cech) władzy monarchy absolutnego.
 4. Umiejetność podania przyczyn wojen polsko-szwedzkich oraz przyczyn wybuchu powstania kozaków.
 5. Znajomość i umiejętność zdefiniowania pojęć dymitraida, potop. Monarchia absolutna, sarmatyzm, liberum veto, monarchia parlamentarna.
 6. Znajomość skutków następujących wydarzeń: pokój w Oliwie, ścięcie Karola I Stuarta, ugoda w Perejasławiu, traktat w Buczaczu, rządy Ludwika XIV, powstanie kozackie, obrona Jasnej Góry.
 7. Znajomość dat wydarzeń oraz umiejętność podania ich okoliczności: powstanie Chmielnickiego, bitwa pod Kłuszynem, Potop Szwedzki, ugoda w Perejasławiu.